Personuppgiftspolicy

När du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter (så som namn, adress, e-mail, personnummer, telefonnummer m.m.) behandlas av oss på Limone & Dolci AB. Vi värnar om din integritet. Därför har vi även tagit fram den här personuppgiftspolicyn som syftar till att beskriva i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, hur vi behandlar dem, vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har.

Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, så som dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och övrig kompletterande lagstiftning. Du kan alltid kontakta oss på kontakt@limonedolci.se om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är Limone & Dolci AB (org. nr: 559313-6715, besöksadress: Bagges torg 9, 443 30 Lerum, telefonnummer: +46 302 366 63, e-postadress: kontakt@limonedolci.se) personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@limonedolci.se eller +46 302 366 63.

Dina rättigheter

Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

  • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett s.k. registerutdrag
  • rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter)
  • rätt att begära radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas)
  • rätt att begära begränsning (att vi i någon del upphör med behandling)
  • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (s.k. dataportabilitet)

I det fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du även rätt att när som helst, kostnadsfritt, återkalla ditt samtycke.

Om du önskar utöva någon av ovan rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på kontakt@limonedolci.se.

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, Hemsida: www.datainspektionen.se).

1. Konsumentärenden

1.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss via e-post, telefon, brev eller genom vår hemsida (kundforum) tillhandahåller du personuppgifter så som namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Vidare kan det du framför i samband med ditt ärende innehålla personuppgifter, t.ex. eventuella allergier, eller uppgifter om hälsa i samband med ett eventuellt skadeärende.

I det fall din fråga rör allergier och du i ditt meddelande även självmant anger att du frågar för att du är allergisk så innebär det att du tillhandahåller oss känsliga personuppgifter.

1.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot din fråga/reklamation/synpunkt och kunna besvara dig. För att kunna vara dig behjälplig behöver vi därför veta vem vi ska kontakta och hur vi kontaktar dig.

Om ditt ärende gäller ersättning p.g.a. fel i vara behöver vi behandla dina kontaktuppgifter för att betala ut eventuell ersättning för dig.

I det fall du på grund av våra produkter har lidit skada (tandskada och andra skadeärenden) behandlar vi dina personuppgifter för att utreda huruvida vi ska ersätta denna skada eller inte. I detta arbete kan det förekomma känsliga personuppgifter om din hälsa.

I det fall din fråga rör allergier och du i ditt meddelande anger att du frågar för att du är allergisk så innebär det att du tillhandahåller oss känsliga personuppgifter. Vi har egentligen inte något behov av att behandla dessa uppgifter, men när du meddelar oss detta innebär det att vi behandlar dem. Vi kommer inte spara denna information på något sätt utan endast besvara den fråga du har. Något annat ändamål med att behandla sådan information än att ge dig svar och service finns inte.

1.3. Rättslig grund

När vi inledningsvis tar emot din fråga/synpunkt/kommentar (”meddelande”) behandlar vi de personuppgifter som meddelandet innehållet med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att kunna besvara din fråga och ge dig den service du efterfrågar. Vi bedömer att vårt berättigade intresse i detta fall väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter då det är du som aktivt har startat en dialog med oss.

Om ditt ärende rör ersättning p.g.a. fel i vara eller ersättning på grund av att du lidit skada p.g.a. våra produkter, stöds personuppgiftsbehandlingen – inkl. behandling av känsliga uppgifter som förekommer i dessa ärenden – av de rättsliga förpliktelser vi har enligt produktansvarslagen.

1.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid det behövs för att besvara din fråga och/eller hjälpa dig med det ärende du har – detta inkluderar även att betala ut ersättningar för reklamerade produkter. Dina personuppgifter raders om vi inte har haft en dialog med dig inom sex månader från senaste kommunikationen.

Om du i samband med en fråga lämnar uppgifter om dina allergier sparas aldrig denna information – känsliga uppgifter raderas omedelbart efter att vi har besvarat din fråga.

Uppgifter som har hanterats för att utreda ett skadeärende i enlighet med produktansvarslagen behandlas i upp till tre år efter att ersättningen betalades ut eller inte, då du enligt lag har rätt att vidta rättsliga åtgärder inom denna tidpunkt.

1.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med de IT-tjänster vi använder oss av för att kunna tillhandahålla kontaktformulären samt det mailverktyg vi använder oss av.

I det fall ditt ärende rör en inträffad skada delar vi dina personuppgifter med vårt försäkringsbolag som ska utreda händelsen.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring, och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

2. När du kontaktar oss via sociala medier eller mailar någon av våra medarbetare

2.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar någon av våra medarbetare via e-post tillhandahåller du din e-postadress, ditt namn och eventuellt övriga personuppgifter som ditt e-postmeddelande innehåller.

Om du lämnar kommentarer, gillar inlägg m.m. via Limone & Dolci Instagram, Facebook, YouTube-kanal eller Pinterest profil tillhandahåller du personuppgifter i form av namn samt eventuellt andra personuppgifter beroende på vad ditt inlägg/kommentar innehåller.

2.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara ditt e-postmeddelande, och/eller kommentar/aktivitet på sociala medier.

I det fall din kontakt med oss sker mot bakgrund av någon av de olika tjänster vi erbjuder eller hänförs till någon del beskriven under avsnitt 1-6 kommer vi att behandla ditt e-postmeddelande, inlägg, kommentar etc. i enlighet med de rättsliga grunder som beskrivits ovan.

2.3. Rättslig grund

I det fall din fråga/kommentar/inlägg m.m. inte kan hänföras till något av ovan beskrivna förhållanden (avsnitt 1-6) behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att besvara och bemöta dina frågor, kommentarer m.m. Då det är du som har kontaktat oss finner vi att det inte är fråga om någon behandling du inte kan förutse. Vi bedömer därför att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter.

2.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Om din kontakt med oss rör ett förhållande beskrivet ovan kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt de lagringskriterier som angetts där.

I det fall det rör sig om en allmän fråga till oss, utan att det är hänförligt till något existerande kundförhållande och/eller ärende, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter när vi har besvarat din fråga. För att underlätta för dig att återkomma med eventuella följdfrågor, kommer vi givetvis avvakta eventuella följdfrågor innan vi slutar behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

2.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi använder oss av olika IT-leverantörer för att våra system, så som våra mailinkorgar, ska fungera och sparas. Av naturliga skäl delas därför dina personuppgifter med dessa leverantörer. De kan dock inte på något sätt använda sig av dina personuppgifter – utan de ska bara hålla IT-tjänsterna tillgängliga för oss.

I det fall du kommunicerar med oss via våra sociala medie-kanaler innebär det att även den sociala medie-kanalen har tillgång till dina personuppgifter i enlighet med de villkor du godkänt i samband med att du skapade ett konto hos dem. I vissa fall kan dessa aktörer befinna sig utanför EU/EES.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

3. För kunder och leverantörer

3.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som kund eller leverantör till oss behandlar vi personuppgifter om de som står som kontaktperson för organisationen. Det innebär att kontaktpersonens personuppgifter i form av namn, e-postadress, telefonnummer och var denne jobbar någonstans behandlas av oss. När vi nedan hänvisar till ”dina personuppgifter” åsyftar vi alltså dig i egenskap av kontaktperson för den organisation vi arbetar med på olika sätt.

3.2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera med de företag och leverantörer vi har olika avtal med för att kunna uppfylla de förpliktelser vi enligt avtalet har åtagit oss. Detta innebär att vi behöver behandla dina personuppgifter för att t.ex. sända dig de varor du har beställt, ta emot och bokföra betalningar.

Vidare behandlar vi dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring, inbjudningar till events, nyheter m.m. till dig i egenskap av kontaktperson för företaget/organisationen vi arbetar med.

3.3. Rättslig grund

Den personuppgiftsbehandling som sker för att uppfylla de skyldigheter och förpliktelser vi enligt avtal har med dig som kund eller leverantör sker med stöd av avtal som rättslig grund. Denna grund stödjer sådan behandling som sker inför, under och efter avtalets löpperiod.

Den personuppgiftsbehandling som sker för att skicka marknadsföring, inbjudningar, nyheter m.m. till dig sker med stöd av en intresseavvägning. Vi har bedömt att vi har ett berättigat intresse av att skicka denna information till dig i egenskap av kontaktperson för den kund/leverantör som vi har ett aktuellt kundförhållande med. Detta då vi tror att det är av intresse för dig och det företag du representerar. Vi bedömer att vårt berättigade intresse i sammanhanget väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifter eftersom vi har ett existerande kundförhållande med det företag du representerar.

3.4. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge företaget/organisationen du är kontaktperson för har ett aktivt avtalsförhållande med oss. Vi går igenom våra uppgifter en gång varje år för att säkerställa att endast aktuella personuppgifter behandlas.

I det fall du av någon anledning upphör att vara kontaktperson för vår avtalspart upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter så snart vi får kännedom därom.

I det fall dina personuppgifter (t.ex. namn) förekommer i vårt räkenskapsmaterial kommer dina personuppgifter – trots att vi inte har något avtal med det företag du är kontaktperson för eller att du inte längre är kontaktperson för avtalsparten – fortsatt behandlas av oss. Detta då vi enligt bokföringsrättsliga förpliktelser måste spara räkenskapsmaterial i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång.

Den personuppgiftsbehandling som stöds på en intresseavvägning fortgår i upp till ett år efter vår senaste kundkontakt med dig. Därefter upphör behandlingen.

3.5. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer att delas med de IT-lösningar vi använder för att bevara kund/leverantörsavtal, hantera beställningar, hantera betalningar och bokföring samt det utskicksverktyg vi använder för att kommunicera marknadsföring, nyheter, events med mera.

Dina personuppgifter kan även komma att delas inom den koncern vi ingår i.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring, och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

4. Personuppgiftsbehandling när du använder vår webbplats

4.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi använder oss av olika tekniker (genom s.k.cookies) som inhämtar information om dig i samband med att du besöker vår webbplats. I vissa fall utgör informationen personuppgifter (t.ex. IP-adress, din civilstatus, din ålder, om du har några barn m.m.).

Cookies är en liten textfil som skickas från en webbserver till en webbläsare. Genom textfilen kan webbplatsen samla in både information som utgör personuppgifter och sådan information som inte är personuppgifter. I denna policy behandlas den användning av cookies som inhämtar personuppgifter om dig. Limone & Dolci övriga användning av cookies beskrivs här [länka till https://www.limonedolci.se/om-oss/cookies/]. Om du inte vill att cookies ska sparas så kan du stänga av funktionen i din webbläsare.

4.2. Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter (genom cookies) för att kunna rikta vår kommunikation och göra den mer relevant för just dig, för att kunna analysera och följa upp statistiken kampanjstatistik samt kunna analysera interaktionen på vår webbplats för att kunna effektivisera och förbättra vår verksamhet.

Vi stödjer denna behandling på en intresseavvägning där vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag och göra vår marknadsföring så relevant som möjligt för just dig. Då du har besökt vår webbplats samt godkänt användningen av cookies bedömer vi att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter i sammanhanget inte väger tyngre.

4.3. Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i upp till 12 månader från insamlingsdatumet, därefter raders uppgifterna.

4.4. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delas med det personuppgiftsbiträdesavtal vi använder oss av för att hosta vår webbplats. Uppgifterna delas även med olika aktörer som tillhandahåller marknadsföringsverktyg t.ex. Facebook och Google.

Användningen av cookies

På vår hemsida använder vi oss av s.k. cookies för att förbättra ditt webbplatssök, våra tjänster och vår hemsida. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av vår hemsida och för att spara funktionella inställningar. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

 

Se även köpvillkor